Vă rugăm așteptați un moment...

Servicii juridice

LITIGII ȘI RECUPERĂRI DE CREANȚE

Consultanță juridică cu privire la modalitățile de recuperare a debitelor, analiza debitului, evaluarea șanselor de recuperare, alegerea strategiei de abordare a recuperării, evaluarea costurilor de recuperare;

Asistență juridică și reprezentare în fața instanțelor în acțiunile de drept comun ori speciale pentru recuperarea debitelor din domenii variate de drept;

Servicii de negociere și tranzacționare în procedurile de recuperare a debitelor, reprezentarea clienților în proceduri de conciliere directă;

Redactarea tuturor înscrisurilor și actelor necesare procedurilor acțiunilor în instanță necesare recuperării debitului;

Asistență juridică și reprezentare la contestații la executare, validare poprire și în orice acțiune judiciară în legatură cu executarea silită;

Asistență juridică și reprezentare în procedura de insolvență, atât pentru creditori, cât și pentru debitori, întocmirea actelor necesare, declanșarea procedurii de atragere a răspunderii pentru insolvența societății, reprezentarea clientului în adunarea ori în comitetul creditorilor, prezentarea de opinii pertinente, precum și elaborarea unei strategii optime de recuperare a creanțelor în cadrul acestei proceduri;

Asistență juridică și reprezentare în toate procedurile de executare silită, asistență juridică în alegerea executorilor judecătorești, reprezentarea în vederea efectuării formalităților necesare în fața birourilor de executori judecătorești, negocierea onorariilor, participarea alături de executor la desfășurarea procedurilor de executare silită mobiliară sau imobiliară;

DREPT FISCAL ȘI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV

Consultanță înainte și în timpul derulării procedurii de licitație privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;

În cadrul instanțelor judecătorești, contestații în domeniul achizițiilor publice, litigii, reprezentare în fața Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor;

Consultanță și asistență în fața autorităților locale ale statului; Plângeri contravenționale; Redactarea de contestații privind actele instituțiilor administrative și fiscale;

Oferim consultanță fiscală generală, reprezentând redactarea de rapoarte, opinii, puncte de vedere privind aplicarea normelor de drept material fiscal ce reglementează :
-impozitarea societăților comerciale
-taxa pe valoarea adăugată
-impozitul pe venitul nerezidenților
-impozitarea persoanelor fizice
-impozite locale.

DREPT COMERCIAL

Oferim consultanță pentru: recuperare debite / executare silită; redactare cereri și reprezentarea clienților în faza de executare silită a hotărârilor judecatorești; mediere, tranzacții în faza procesuală și post procesuală procedura ordonanței de plată, contracte comerciale, redactare și atestare, întocmire de notificări, somații, asistență la negocieri de contracte și tranzacții.

De asemenea, mai oferim consultanță și asistență juridică, reprezentare privind înființarea de: - Societăți comerciale; - Organizații non-profit (asociații, fundații). Pregătirea și revizuirea actelor constitutive; Asistență și reprezentare la ședințele acționarilor/asociaților; Proceduri de modificare, reactualizare a actelor constitutive, redactarea actelor adiționale modificatoare;

Cesiuni acțiuni/părți sociale; Fuziuni, achiziții, desființări, divizări, dizolvări, transformări;

Mărirea/diminuarea capitalului social, conversia creanțelor în acțiuni;

DREPT CIVIL

În materie civilă, avocații noștri pot exercita oricare din următoarele activități: intermediere în vanzarea, cumpărarea și închirierea de bunuri imobiliare (investiții imobiliare); redactări, cereri de chemare în judecată, contracte, notificări, tranzacții, întâmpinari, cereri reconvenționale; asistare juridică și reprezentare în fața instanței de judecată; asistare și reprezentare în fața notarului public; acțiuni în garanție pentru evicțiune; acțiuni în revendicare imobiliară și mobiliară; acțiuni în simulație; acțiuni în granituire; acțiuni privind dreptul de servitute; acțiuni în nulitatea actelor; acțiuni în constatare și în anulare a actelor juridice și oricare acțiune de drept civil.

Creat de Tuxit.