Vă rugăm așteptați un moment...

Servicii insolvență

CONSULTANȚĂ PRIVIND PROCEDURA INSOLVENȚEI

PROACTIVE INSOLVENCY S.P.R.L. pune accent pe stabilirea strategiei de acţiune şi a demersurilor posibile în scopul eficientizării maxime a intereselor solicitanţilor:
-evaluarea obiectivă a situaţiei economice şi juridice a debitorului;
-întocmirea unui raport de analiză financiară asupra documentelor societăţii în vederea determinării echilibrului financiar şi/sau a stării de insolvenţă, vădită sau iminentă;
-analiza situaţiei creanţelor incerte ale societăţii, respectiv a şanselor şi a căilor optime de recuperare a acestora;
-consilierea clientilor în dosare concrete de insolvenţă în care deţin calitatea de creditor / debitor / persoană interesată / acționar sau asociat;

LICHIDĂRI VOLUNTARE

Lichidarea voluntară are loc prin decizia asociaților/acționarilor și se poate realiza atunci când societatea nu se află în stare de insolvabilitate. Serviciile noastre se adresează asociaților/acționarilor societății interesați în:
-lichidarea rapidă și eficientă a patrimoniului sau repartiția acestuia între asociați;
-recuperarea creanțelor
-radierea societății din Registrul Comerțului

Preluând mandatul de lichidator într-o procedură voluntară PROACTIVE INSOLVENCY S.P.R.L. oferă următoarele servicii:
-efectuarea mențiunilor la Registrul Comerțului;
-evaluarea activelor/afacerii și elaborarea strategiei de lichidare;
-identificarea cumpărătorilor activelor lichidate;
-vânzarea bunurilor, rambursarea datoriilor și distribuirea valorii reziduale către asociați/acționari;
-întocmirea situațiilor financiar contabile pe perioada lichidării;
-inventarierea și predarea arhivei către societăți specializate.

ADMINISTRARE JUDICIARĂ

Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență prevede procedura reorganizării judiciare, ca măsură de redresare a activității economice a unei societăți aflate în insolvență sau într-o stare iminentă de insolvență. Reorganizarea judiciară este, pentru societatea aflată în procedura insolvenței, alternativa pozitivă, atât pentru debitoare cât și pentru creditorii acesteia, spre deosebire de faliment. Planul de reorganizare reprezintă un plan de afaceri adaptat noilor conjuncturi economice și juridice în care se află societatea și care trebuie să respecte anumite condiții de formă și fond pentru a putea fi votat de câtre creditori, confirmat de câtre judecătorul sindic și implementat cu succes de către societatea debitoare. Prin planul de reorganizare se încearcă:
I. Salvarea debitorului de la faliment printr-una sau mai multe modalități prevăzute de lege, aplicate separat sau împreună:
-restructurarea operaţională şi/sau financiară a debitorului;
-restructurarea corporativă prin modificarea structurii de capital social;
-restrângerea activităţii prin lichidarea unor bunuri din averea debitorului.
II. Plata creanțelor potrivit programului de plată a creanțelor.

Echipa noastră are o bogată experiență în domeniu, fapt ce îi permite întocmirea unor planuri de reorganizare care să convingă părțile implicate în procedură, de oportunitatea și fezabilitatea acestuia.

LICHIDAREA JUDICIARĂ

Lichidarea judiciară (falimentul) a unei societăţi comerciale presupune deschiderea procedurii de insolvenţă fie la propria cerere a societăţii fie la cea a unui creditor. Strategia de desfăşurare a procedurii de insolvenţă se va centra pe principiul fundamental al Legii nr. 85/2014, şi anume maximizarea averii debitorului si achitarea într-un interval de timp optim a creanţelor înscrise în tabelul definitiv de creanţe. Procedura este aplicată de lichidator, care este managerul procedurii. Creditorii, în mod colectiv pot controla, sub aspectul oportunității, deciziile lichidatorului. Etapele procedurii de faliment sunt:
Inventarierea și evaluarea patrimoniului;
Valorificarea activelor și recuperarea creanțelor debitorului;
Distribuirea sumelor și radierea societății debitoare din Registrul Comerțului.

CONCORDATUL PREVENTIV ȘI MANDATUL AD-HOC

Concoratul preventiv și mandatul ad-hoc reglementate de Legea 85/2014 sunt proceduri de prevenție a insolvenței, prin care se urmărește salvgardarea întreprinderii aflate în dificultate, în vederea continuării activității acesteia, a păstrării locurilor de muncă și a acoperirii creanțelor asupra debitorului, prin proceduri amiabile de renegociere a creanțelor sau a condițiilor acestora.

Aceste proceduri de prevenție se caracterizează prin faptul că sunt rapide, confidențiale și se desfășoară cu un control judiciar minim.

O analiză diagnostic va stabili cea mai bună soluție pentru compania aflată în dificultate. Mandatul ad-hoc sau concordatul preventiv pot ajuta compania să depășescă momentul critic.

Creat de Tuxit.